Woordverklaring

Hier verklaren we moeilijke woorden:

A
Acceptatie: aanvaarding

Acculturatie: het proces waarbij de cultuur van de ene groep wordt overgenomen door een andere groep

Accuraatheid: zeer nauwkeurig

Affirmatieve: bevestigende

Afstammingsouderschap: een band voor het leven

Agentische toestand: de totale controle aanvaarden van een persoon die een hogere status heeft

Allochtonen: van elders afkomstigen

Alternatief: de keus latend tussen twee zaken of mogelijkheden, andere dan de gebruikelijke, anders dan de massa, de andere van twee mogelijkheden die zich voordoen

Ambivalent: gemengde gevoelens hebben over iets

Antidiscriminatiewet: is een wet dat duidelijkheid biedt wat discrimatie is. Er is sprake van discriminatie als iemand op basis van een bepaald beschermd criterium verschillende behandeld wordt, dat hiervoor een gegronde rechtvaardiging bestaat

Appellantes: diegene die in beroep gaat tegen een uitspraak

Arbitragehof: Belgisch rechtscollege dat toeziet op de naleving van de grondrechten en de bevoegdheidsverdeling tussen staat, gemeenschappen en gewesten

Aspiratie: meestal

Associatie: vereniging van personen, organisaties of staten, vooral met een economisch doel

Au fond: in de grond van de zaak

Autochtonen: afkomstig van het land waarin men woont

AZC: asielzoekerscentrum

B
Bedeesde: verlegen

Beledigingen: mondelinge beledigingen kunnen alleen bestraft worden als ze geuit worden tegenover een dragen van openbaar gezag of een bekleder van een openbare hoedanigheid

C
Classificatie: indeling

Cliché: overbekende waarheid, al te vaak gebruikte uitdrukking; gemeenplaats, dooddoener

Cognitief: het vermogen tot kennen

Comorbiditeit: het tegelijk aanwezig zijn bij één patiënt van verschillende aandoeningen

Complex: ingewikkeld

Conditioneringsproces: mentale en gedragsbeïnvloeding door systematische programmering met bepaalde informatie of prikkel

Conform: gelijk, overeenstemmend

Conformistisch: zich houdend of zich aanpassend aan een geldend gebruik of voorschrift
antoniem: non-conformistisch

Consolidatie: duurzaam maken

Constateren: vaststellen

Constitutie: lichaamsgevoel

Conversietherapie: omkeringstherapie

Cortège: stoet, optocht, gevolg

Cruciaal: doorslaggevend

Curatief: genezend

Cyberhate: komt voor in verschillende vormen: op discussiefora, in chatrooms, via e-mails,websites en blogs. Boodschappen die 'aanzetten tot discriminatie,haat of geweld' zijn boodschappen waarbij de auteur duidelijk de bedoeling en de hoop heeft dat degene die ze leest,andere personen of groepen zal discrimineren,haten of geweld tegen hen zal gebruiken

D
Depathologisering: loskoppelen van een ziektebeeld

Depersonalisatie: stoornis in het besef

Denigrerend: neerbuigend

Destabilisatie: uit evenwicht brengen

Descriptief: beschrijvend

Dichotomie: indeling in tweeën
synoniem: tweedeling

Differentiatie: het uiteenlopen

Differentiële behandelgroepen: verschillende behandelgroepen

Directe discriminatie: betekent dat iemand jou in een bepaalde situatie uitsluit of minder goed behandelt omdat je homoseksueel bent

Discipline: gehoorzaamheid aan voorschriften en bevelen
synoniem: tucht, orde

Discours: conversatie

Discriminatie: het maken van ongeoorloofd onderscheid: rassendiscriminatie

Dissociatie: iets denken, maar je kan het niet oproepen

Dominante opvatting: opvatting die overheerst, de overhand heeft

Donorinseminatie-populatie: inbrengen van donors de hoeveelheid mensen die dit doen, de dag vandaag

Dupe: bedrogene, slachtoffer

E
Emancipatie: bevrijding van wettelijke, sociale, politieke, morele of intellectuele beperkingen, toekenning van gelijke rechten, gelijkstelling voor de wet; streven naar gelijkgerechtigdheid

Empatisch: inlevend in de gevoelens van anderen

Empirisch: berustend op ervaring, proefondervindelijk

Empowerment: methode om mensen te helpen het leven te geven die ze het liefst hebben

Engagement: gevoel van morele verplichting

Entiteit: letterlijk iets dat werkelijk bestaat, wezenlijk bestaan

Etaleren: in het openbaar bekendmaken
synoniem: verkondigen

Etnicitiet: eigen aan het volk

Euforie: gevoel van welbehagen, meestal gepaard gaande met overdreven vrolijkheid en zelfverzekerdheid, ook als symptoom bij sommige ziektetoestanden en kunstmatig opgewekt door het gebruik van opiaten, stimulantia e.d.
synoniem: hallelujastemming, hoerastemming, jubelstemming

Euforisch: met betrekking tot euforie

Exclusief: iets of iemand uitsluiten, niet inbegrepen

Exhibitionisme: psychische stoornis gekenmerkt door het ontlenen van seksuele opwinding aan het vertonen van de geslachtsdelen aan onbekenden
synoniem: potloodventerij

Existentie: het bestaan

Exploiteren: een bezit gebruiken om er voordeel uit te trekken, winstgevend maken

Exploreren: doorzoeken, onderzoeken, m.n. op de aanwezigheid van bodemschatten
synoniem: prospecteren

F
Feminisme: het streven naar een gelijkwaardige behandeling van vrouwen ten opzichte van mannen, m.n. op het maatschappelijke, economische en juridische vlak, en naar doorbreking van de traditionele rolpatronen

Feminist: voorstander van het feminisme

Fertilitietcentra: centra met vruchtbaarheidstechnieken

Fetisjisme: seksuele aanleg waarbij lustgevoelens alleen worden opgewekt door voorwerpen die met het seksuele niet of slechts indirect in verband staan

Fijne motoriek: vaardig zijn in kleine, fijne dingen

Frequent: vaak voorkomend

Fundamentalist: zeer orthodoxe gelovige

G
Gediversifieerde realiteit:vvtt

Gegronde rechtvaardiging: een goede reden

Geïnternaliseerd: tot onderdeel van het innerlijk gemaakt

Genderrollen: rollen volgens geslacht

Gesponeerd: er is geen vervolging,omdat de procureur des Konings vindt dat er onvoldoende elementen zijn om verder te gaan

Geviseerd: beogen, nastreven, streven

Gezagsvacuüm voorkomen: is bijvoorbeeld wanneer de ouder komt te overlijden nog vooraleer de rechter over het verzoek om gezamenlijk gezag kon beslissen

Goeroe: leermeester, gezaghebbende leider

Goodwill: welwillende gezindheid

H
Haatmisdrijf: is een misdrijf waarbij de dader een bepaald kenmerk van het slachtoffer als één van de motieven hanteert

Habitus: uiterlijke gedaante, houding, kleur, sociaal gedrag enz. bij mens, plant en dier

Het ouderlijk beheer: rechten op de goederen van het kind

Het ouderlijk gezag: ouders bepalen de rechten op de persoon van het kind

Hofmakerij: pogingen om de aandacht, gunst of genegenheid van iemand anders te krijgen, meestal met de bedoeling om een intieme relatie of huwelijk aan te gaan; de periode waarin zulke activiteiten plaatsvinden

Hypothese: stelling die men als waarheid aanneemt

I
Ijveren: geijverd krachtig naar iets streven

Impliceren: met zich meebrengen

Indirecte discriminatie: lijkt er op het eerste zicht niets aan de hand. Als je wat dieper graaft ,dan blijkt er toch sprake te zijn van een minder gunstige behandeling omwille van je seksuele geaardheid

Individu: dat gedeelte van de wijsbegeerte dat over de aard en de eigenschappen van de menselijke ziel handelt
synoniem: enkeling, eenling

Indoctrinatie: systematische beïnvloeding met het doel eigen ideeën kritiekloos te laten aanvaarden

Inferieur: minder in hoedanigheid of waarde
synoniem: gering, slecht, minderwaardig
antoniem: superieur

Inferieuere groep: groep die minder in hoedanigheid of waarde is
synoniem: gering, slecht, minderwaardig
antoniem: superieur

Infertiliteit: onvruchtbaarheid

Inherent: nauw verbonden met, samenhangend met

In rechte optreden: dat betekent dat ze jou helpen en voor jou naar de rechtbank kunnen stappen

Inseminatie: als de bevruchting niet via natuurlijke weg gebeurd

Intercorreleren: onderling invloed op elkaar uitoefenen

Intimidatie: ongewenst gedrag dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast en dat er een bedreigende,vijandige,beledigende,vernederende of kwetsende omgeving gecreeërd wordt

Intrinsieke band: een wezenlijke band

J

K
Kansarme kinderen: kinderen die weinig kansen krijgen in het leven door problemen op allerlei vlakken, o.a. op financiëel vlak

Kantoorklerken: schrijver in een kantoor

L
Latent: onderzoek naar de mens

M
Masochisme: het beleven van plezier aan het ondervinden van pijn
antoniem: sadisme

Mee-ouders: ouder die juridisch gezien geen afstammingsband hebben

Menopauze: wanneer een vrouw niet meer menstrueert, het ophouden vd menstruatie tijdens de overgang

Minachten: weinig of geen achting hebben voor -
synoniem: geringschatten, verachten

Minnelijke schikking: dat wil zeggen dat er bemiddeld wordt tussen slachtoffers en dader en dat er een oplossing komt die voor beide partijen bevredigend is

Misogyn: vrouwen hatend

Mutatie: sprongsgewijze verandering vd soorten

N
Nemesis-onderzoek: studie van de GGZ die toont dat mannen met homoseksueel gedrag een groter risico op psychiatrische stoornissen vertonen

Normatieve standaard: de standaard die aangeeft hoe het hoort

Notie: begrip, idee

Nucleair gezin: vader, moeder en kinderen

O
OESO: organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Openbaarheidsvereiste: er is dus sprake van een misdrijf als de beledigingen in het openbaar gebeuren

Ostentatieve: erop berekend de aandacht te trekken

Othodox: zich stipt houdend aan de (religieuze) bepalingen en voorschriften; rechtzinnig

P
paradox: uitspraak die niet overeenstemt met de gangbare mening

Paradoxaal: als een paradox

Participatie: het deel hebben in iets

Partieel: gedeeltelijk

Pastores: geestelijke of dominee, belast met zielzorg

Pathologie: deel van de medische wetenschap dat de oorzaken en de aard van de ziekten behandelt en de veranderingen in het lichaam die er het gevolg van zijn

Pathologische hechtingsproblemen: hechtingsproblemen door ziektes

Pedofilie: overheersende neiging tot geslachtsomgang met kinderen of zeer jeugdige personen

Perversie: pervers zijn

Perversiteit: ontaarding van de gevoelens en driften, zodat men behagen schept in dingen die vrij algemeen afschuwelijk gevonden worden, in 't bijz. mbt. de seksualiteit

Polariteit: hoedanigheid van polair te zijn, het uit elkaar gaan van een eenheid in een tegengestelde tweeheid

Pragmatici: mensen die de wetenschap aanhangen dat een theorie juist is als ze bevestigd wordt in de praktijk

Predictoren: voorspellers

Prejudiciële vraag: rechtsvraag van een rechter aan een hoger gerechtPredispositie: voorbeschiktheid, de neiging tot het ontwikkelen van bepaalde aandoeningen

Prevalent: de voorrang hebben

Preventief: bedoelt om erger te voorkomen

Prilste jeugd: verkerend in een stadium van zeer jeugdige onvolgroeidheid

Prioriteit: wat voorrang heeft of krijgt

Psychodynamische processen: het krachtenspel in de mens tussen zelfbeeld, verlangens en emoties

Psycho-educatief: dit houdt in dat mensen met een psychische ziekte voorlichting krijgen over hun ziekte

Psychologie: dat gedeelte van de wijsbegeerte dat over de aard en de eigenschappen van de menselijke ziel handelt

Psychologisch: behorend tot, betrekking hebbend op de psychologie

Psycho-sociale steun: dit is steun bij alle problemen die ontstaan in het dagelijks leven

Psychotraumata: het psychische letsel dat wordt opgelopen na een afschuwelijke ervaring

PTSS: de posttraumatische stressstoornis is een psychische aandoening

Q

R
Reflectie: wat teruggekaatst is
synoniem: weerschijn, gloed
synoniem: terugkaatsing

Reflexief: door reflectie kennend
synoniem: bespiegelend

Regressie: teruggang

Respectabel: eerbiedwaardig, achtbaar

Restrictie: beperking

Ritueel: behorend tot, volgens de godsdienstige gebruiken

S
Sadisme: geslachtslust gepaard met een onweerstaanbare neiging het voorwerp van begeerte voor en gedurende de bevrediging fysiek of mentaal te pijnigen
antoniem: masochisme

Seksueel conservatisme: behoudingsgezindheid aan de traditionele seksuele normen

Seksueel masochisme: psychische gesteldheid waarbij de seksuele lustbeleving slechts mogelijk is bij vernedering of pijn

Separatie: in afzondering zijn van anderen

SES: sociaal-emotionele status

Sharia: op de islam gebasseerde wetgeving

Significant: belangrijk, veelbetekenend

Sodomie: 'tegennatuurlijke' seksuele handelingen

Solistisch: handelen zonder overleg te plegen

Stageneren: stilstaan

Stereotype: het stereotiep beeld, karakterisering, m.n. van een volk of van individuen uit een groep, op grond van generalisering van al of niet reële waarnemingen
een stereotype is bv. de voorstelling van een Fransman als een man met een snorretje die losbandig leeft

Stigma: schandvlek of brandmerk dat aan een bepaalde persoon wordt gekoppeld

Strafrechterlijke sancties: het gaat dan om een geldboete of gevangenisstraf. Deze worden alleen gebruikt wanneer iemand ee ander publiekelijk aanzet tot discriminatie,haat of geweld

Struikelsteen:
Synoniem: struikelblok

Subaltern: van lagere rang
synoniem: ondergeschikt

Suïcide: zefldoding, zelfmoord

T
Tendensondernemingen: zijn organisaties of ondernemingen met een levensbeschouwelijke of religieuze grondslag

Tentatieve: hypothetisch, nog op voorlopig, experimenteel stadium

U
Unidimensionele: met één enkele dimensie

V
Vaticaans concilie: kerkvergadering

__Verdeling van de bewijslast: dat betekent dat de eiser concrete gegevens moet aandragen om discriminatie te doen vermoeden. De rechter evalueert de gegevens

W
Werdegang: ontwikkelingsgang

X

Y

Z
Zegeningen: weldaad, gunst

Zelfbevrediging: het bij zichzelf teweegbrengen van ejaculatie of orgasme
synoniem: onanie, masturbatie, soloseks

Zorgouder: de rechten en plichten van het ouderlijk gezag over een kind geheel of gedeeltelijk kunnen toekennen aan een ouder en een ander dan die ouder

Zzzip-onderzoek: peilt naar de leefsituatie van holebi's in vlaanderen

Bron: http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/
Bron: http://www.holebifederatie.be/persberichten/?datum=16-05-2006/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License